Salgsbetingelser

Utover kjøpslovens bestemmelser er alle salgsbetingelser i henhold til Norsk standard NS 8409:2008 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer” Disse er tilgjengelige fra Standard Norge www.standard.no.

Priser

Alle priser som er oppgitt på nettsiden og i katalogen er å forstå som brutto, inklusive merverdiavgift.

Ordrebekreftelser

  • Bestillingsvarer/spesial: Dersom det ikke er reist innvendinger mot ordrebekreftelsens innhold innen rettefristen som er 48 timer, regnes ordren som akseptert i sin helhet, og ordrebekreftelsen er å betrakte som en bindende kontrakt.
  • Ved mottak av ordrebekreftelse på lagerordre, som leveres innen få dager, må alle eventuelle endringer meddeles innenfor samme arbeidsdag som mottak av ordrebekreftelsen.

 Endringer på ordre

  • Endringer av ordre, herunder også avbestilling, skal alltid gjøres skriftlig, og innenfor rettefristen. Endringer etter dette vil ikke bli godtatt, med mindre annet er skriftlig avtalt. DDF vil så langt det er produksjonsmessig mulig forsøke å imøtekomme endringer. Mulighetene for dette vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle, men det vil alltid medføre et tillegg for alle påløpte produksjonskostnader.

Levering

  • Dersom levering av varene krever bil med lift må dette oppgis ved bestilling. Dette vil medføre ekstrakostnader. Utelates denne informasjonen vil varene kunne bli returnert til godsterminal for omlasting og kjøper vil bli belastet i etterkant for alle kostnader.
  • Dersom ikke annen leveringsadresse oppgis ved bestillingstidspunkt, vil varene bli sendt til kjøpers faste vareadresse. Merkostnader i forbindelse med feil eller mangelfullt oppgitte leveringsadresser belastes kjøper i sin helhet.

Mottakskontroll/transportskader/reklamasjon

NS 8409 paragraf 12 angir at det er kjøpers ansvar å kontrollere varer ved mottak. Eventuelle synlige skader på varer/emballasje skal anmerkes på fraktbrev eller følgeseddel før varene kvitteres ut. DDF AS skal informeres uten ugrunnet opphold. Skjulte skader skal meldes innen 7 virkedager. Produkter med skader skal ikke monteres såfremt det ikke er avtalt med DDF AS på forhånd. Alle reklamasjoner skal med mindre annet er avtalt meddeles skriftlig til DDF AS.